Všeobecné podmínky

fyzioMOVE Olomouc s.r.o.

IČ: 089 44 253
se sídlem: Českobratrská 764/55, Nové Sady, 779 00 Olomouc

1.1

Tyto obchodní podmínky společnosti fyzioMOVE Olomouc s.r.o., IČ: 089 44 253, se sídlem: Českobratrská 764/55, Nové Sady, 779 00 Olomouc (dále také jako „fyzioMOVE“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavřením smlouvy o účasti dítěte na příměstském táboře pořádaném fyzioMOVE a to mezi zákonným zástupcem dítěte a fyzioMOVE.

1.2

Prostřednictvím přihlašovacího formuláře dostupného na internetových stránkách www.fyziomove.cz učiní objednatel – zákonný zástupce dítěte (dále také jako „zákonný zástupce dítěte“) objednávku vyplněním a následným odesláním přihlašovacího formuláře a to na jeden nebo více termínu příměstského tábora, přičemž sdělí fyzioMOVE údaje nejméně v rozsahu:
− vybraný termín příměstského tábora,
− jméno a příjmení dítěte,
− datum narození dítěte,
− rodné číslo dítěte,
− adresu (ulice, č.p., č.e., město, PSČ) dítěte a zákonného zástupce,
− jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte,
− telefonní číslo zákonného zástupce dítěte,
− e-mail zákonného zástupce dítěte,
− zda je dítě nebo zákonný zástupce dítěte členem fyzioMOVE Olomouc,
− další informace vztahující se k zdravotnímu stavu, alergiím, užívaným lékům dítěte atd.

1.3

Zákonný zástupce dítěte je povinen v přihlašovacím formuláři uvést správné a úplné údaje a informace.

1.4

Zákonný zástupce dítěte prohlašuje, že sdělený e-mailový kontakt upřednostňuje jako primární způsob komunikace s fyzioMOVE.

1.5

V rámci přihlašovacího formuláře jsou zákonnému zástupci dítěte poskytnuty tyto Všeobecné podmínky, s nimiž je zákonný zástupce povinen se seznámit, a které jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy o účasti dítěte na příměstském táboře. Odesláním objednávky zákonný zástupce zároveň stvrzuje, že seznámil s poskytnutými Všeobecnými podmínkami. Zákonný zástupce dítěte bere na vědomí, že bez potvrzení, že se seznámil a souhlasí s těmito Všeobecnými podmínkami nelze přihlašovací formulář odeslat a objednávku dokončit.

1.6

Smluvní strany berou na vědomí, že k uzavření smlouvy o účasti dítěte na příměstském táboře, dochází za podmínek uvedených na stránkách www.fyziomove.cz, shodně jako v těchto Všeobecných podmínkách, potvrzením objednávky ze strany fyzioMOVE doručeným na sdělenou e-mailovou adresu zákonného zástupce dítěte. Odesláním objednávky zákonný zástupce stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s poskytnutými Všeobecnými podmínkami.

1.7

Kapacita příměstského tábora je omezena. K uzavření smlouvy dochází až potvrzením objednávky ze strany fyzioMOVE doručeným na sdělenou e-mailovou adresu zákonného zástupce dítěte.

1.8

Kupující je povinen uhradit cenu za účast dítěte na příměstském táboře do 30 dní od doručení přijetí objednávky ze strany fyzioMOVE doručeným na sdělenou e-mailovou adresu zákonného zástupce dítěte, pokud se smluvní strany nedohodou jinak. Úhradu je nutné provést bezhotovostní platbou na bankovní účet fyzioMOVE, sdělený v potvrzení objednávky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

1.9

V případě prodlení s úhradou ceny delší než 7 dní je fyzioMOVE oprávněna odstoupit od smlouvy. Odstoupení musí být provedeno písemně a to na e-mailovou adresu zákonného zástupce dítěte i bez zaručeného elektronického podpisu.

1.10

Zákonný zástupce dítěte je oprávněn od smlouvy odstoupit do dne předcházejícího dni začátku příměstského tábora.

1.11

Odstoupení musí být provedeno písemně a to na e-mailovou adresu fyzioMOVE i bez zaručeného elektronického podpisu, nebo písemně na adresu: Mgr. Eva Tomášková, fyzioMOVE Olomouc s.r.o., Polívkova 1025/13, Olomouc, PSČ: 779 00. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení odstoupení fyzioMOVE. Odstoupení lze rovněž provést telefonicky a to vždy pouze v kombinaci s uvedenou písemnou formou.

1.12

V případě odstoupení od smlouvy z jiného než zákonného důvodu zákonným zástupcem dítěte je zákonný zástupce dítěte povinen uhradit fyzioMOVE odstupné – storno poplatek a to:
− při doručení odstoupení fyzioMOVE do 30. dne před prvním dnem konání příměstského tábora ve výši 25 % z celkové ceny,
− při doručení odstoupení fyzioMOVE od 29. dne do 14. dne před prvním dnem konání příměstského tábora ve výši 50 % z celkové ceny,
− při doručení odstoupení fyzioMOVE od 13. dne do 4. dne před prvním dnem konání příměstského tábora ve výši 70 % z celkové ceny,
− při doručení odstoupení fyzioMOVE od 3. dne před prvním dnem konání příměstského tábora a v případech, kdy se dítě fakticky nedostaví na příměstský tábor ve výši 100 % z celkové ceny.

1.13

FyzioMOVE je oprávněna odstupné-storno poplatek jednostranně započíst na uhrazenou cenu za účast dítěte na příměstském táboře.

1.14

Před nástupem dítěte na příměstský tábor je zákonný zástupce dítěte povinen odevzdat fyzioMOVE potvrzení o zdravotní způsobilosti dítě vykonávat pohybové aktivity a potvrzení o bezinfekčnosti a dále upozornění o veškerých zdravotních problémech, které mohou jakkoliv bránit dítěti vykonávat pohybové aktivity, popřípadě seznámit fyzioMOVE s veškerými jinými zdravotními omezeními a užívanými léky a to jak dlouhodobě nebo bezprostředně předcházejícími nástupu dítěte na příměstský tábor.

1.15

Zákonný zástupce je povinen přihlásit k příměstskému táboru výhradně dítě v stanoveném věkovém rozmezí a schopné základních sebeobslužných činností a to zejména:
− stolování,
− oblékání a obouvání,
− užívání toalety.

1.16

Zákonný zástupce je povinen před nástupem na příměstský tábor důkladně seznámit dítě s následujícími skutečnostmi:
− dítě nesmí opustit bez souhlasu vedoucích objekt či prostory,
− při pohybu v lese, při hrách, na výletech, při koupání je dítě povinno dbát pokynů vedoucích,
− dítě je povinno se nevzdalovat od skupiny či určené trasy,
− dítě musí respektovat pokyny vedoucích,
− v případě zdravotních problémů dítě musí neprodleně informovat vedoucí,
− je zakázáno užívání léků bez souhlasu vedoucího,
− v případě užívání vlastních léků je třeba tuto skutečnost nahlásit vedoucím,
− dítě musí respektovat zákaz sběru lesních plodů,
− dítě musí respektovat dodržování pitného režimu,
− dítě musí dodržovat přísný zákaz kouření, požívání alkoholu, drog a jiných omamných a psychotropních látek,
− dítě musí dodržovat zásady slušného chování a vyjadřování,
− jakoukoliv šikanu nebo násilí musí dítě neprodleně nahlásit vedoucím.

1.17

FyzioMOVE neodpovídá za ztrátu či poškození elektronického nebo jiného zařízení dítěte v průběhu trvání příměstského tábora. ¨

1.18

V předem stanovený čas ukončení každého dne příměstského tábora je zákonný zástupce povinen si dítě vyzvednout osobně. V případě, kdy bude dítě vyzvedáváno osobou odlišnou od zákonného zástupce dítěte nebo by dítěti bylo umožněno odcházet bez doprovodu, je zákonný zástupce povinen oznámit takovou skutečnosti předem fyzioMOVE.

1.19

Poskytnuté osobní údaje jsou fyzioMOVE zpracovávány korektním, zákonným a transparentním způsobem. Míra zpracovaných údajů je přiměřená, relevantní a omezená na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, k němuž jsou osobní údaje zpracovávány. FyzioMOVE zpracovává osobní údaje sdělené přímo zákonným zástupcem dítěte. Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely plnění smluvních povinností, předsmluvních jednání a dále pro splnění zákonných povinností fyzioMOVE. V průběhu příměstského tábora může být pořizován obrazový nebo video záznam, který může být následně užit fyzioMOVE pro marketingové a propagační účely. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů přijatými fyzioMOVE.
V Olomouci dne 15. 3. 2021